decoration

Ciepłownictwo przyszłości – rozwiązania dla miast


Ciepłownictwo, będące jednym z głównych składników krajowego bilansu paliwowego, odgrywa znaczącą rolę w transformacji energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym państwa. Sektor znacząco wpływa także na jakość powietrza i klimat, co sprawia, że jego dekarbonizacja jest konieczna, by osiągnąć założone cele klimatyczne. Technologie ciepłownicze oferują szeroki wachlarz rozwiązań redukujących emisję gazów cieplarnianych.

Ze względu na swój charakter, transformacja energetyczna w ciepłownictwie odbywa się na poziomie lokalnym. Wykorzystanie lokalnych źródeł ciepła odnawialnego oraz odpadowego to nie tylko szansa na niższe i bardziej stabilne ceny ciepła dla mieszkańców, ale także klucz do czystego powietrza i poprawy jakości życia.

Aktywne działania w obszarze ciepłownictwa nie tylko przyczynią się do poprawy jakości powietrza, ale także przyniosą korzyści ekonomiczne poprzez niższe ceny dla konsumentów. Współpraca samorządów z sektorem ciepłowniczym może też przyspieszyć implementację nowoczesnych rozwiązań technologicznych i przyczynić się do ożywienia lokalnych rynków pracy poprzez tworzenie „zielonych miejsc pracy”.


PROGRAM 

1. Przyszłość bez węgla i gazu – strategia dla sektora ciepła – Piotr Kleinschmidt, Forum Energii 

2. Istotna rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej – Marcin Popkiewicz, NCBiR

3. Transformacja ciepłownictwa w projektach NCBR  – Aneta Więcka, NCBiR

4. Ciepłownia OZE wraz z systemem sezonowych magazynów ciepła w Lidzbarku Warmińskim  -Kamil Kwiatkowski, Euros Energy 

5. Dekarbonizacja ciepłownictwa odpowiedzią na wyzwania energetyczne miast – Magdalena Ruszniak, Veolia Term, Marcin Małek, Dyrektor Projektów Strategicznych Veolia Term 

 6. Lidzbark Warmiński – lider zielonej transformacji w energetyce – Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego 

7. Sesja pytań i odpowiedzi 


PREZENTACJE DO POBRANIA:

PRELEGENCI i PRELEGENTKI:

Piotr Kleinschmidt

Dyrektor Programu Strategia Ciepłownictwa, Forum Energii

Piotr w Forum Energii wspiera prace w obszarze strategii dla ciepłownictwa. Zawodowe doświadczenie zdobywał w firmach z sektora ciepłownictwa, elektroenergetyki oraz energetyki rozproszonej. Zajmował się szeroko pojętą analizą biznesową, koordynowaniem projektów energetycznych oraz budową nowych gałęzi działalności spółki ciepłowniczej. Absolwent energetyki na Politechnice Gdańskiej. Koordynował pracę portalu energetycznego „Energiaimy” w Gdańsku uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach branżowych. Alumn VIII edycji programu Akademia Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi oraz zwycięzca programu stypendialnego „Kierunek Grupa GPEC”.

Marcin Popkiewicz

Przewodniczący Komitetu Monitorującego projektów z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.

Aneta Więcka

Kierownik projektu, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami·Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

kierownik projektów „Ciepłownia przyszłości” i „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” w Dziale Innowacyjnych Metod Rozwoju Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspertka w dziedzinie energetyki odnawialnej. Przez 15 lat pracowała w wiodących instytucjach zajmujących się rozwojem energetyki słonecznej i wiatrowej w Polsce. Była koordynatorką projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej. Była kluczową ekspertką przy realizacji ekspertyz systemowych i przekrojowych z zakresu energetyki odnawialnej.

Kamil Kwiatkowski

Dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy

Dr Kamil Kwiatkowski w roku 2007 uzyskał na Wydziale Fizyki UW stopień magistra fizyki na specjalizacji „Fizyka środowiska”, a w 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Dynamika procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu”. Praca naukowa i prace rozwojowe zorientowane są wokół procesów pozyskiwania energii i zrównoważonego rozwoju. Zakres pracy obejmuje modelowanie numeryczne i optymalizacje, prace eksperymentalne i badania oraz wdrożenia przemysłowe. Był związany z Wydziałem Fizyki oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania UW, gdzie m.in. koordynował realizację części zadań projektu europejskiego EuHIT European High-Performance Infrastructures in Turbulence. Brał udział w programie strategicznym NCBR dotyczącym zgazowania trudnoutylizowalnych odpadów biomasowych, pracując m.in. nad rozwojem instalacji w Szepietowie.
W latach 2014-2017 był zastępcą dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW) oraz członkiem Rady Naukowej Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Był również członkiem grup i zespołów eksperckich m.in. grupy eksperckiej „Lokalny wymiar energii” działającej w ramach Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministrze Klimatu, Zespołu ds. Ekonomicznych działającego w ramach Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej. Obecnie prowadzi i koordynuje badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Euros Energy w obszarze magazynowania energii cieplnej w gruncie, optymalnego wykorzystania pomp ciepła oraz analiz techniczno-ekonomicznych dla dużych i niestandardowych projektów wdrożenia pomp ciepła oraz integracji pomp ciepła z innymi technologiami. Od roku 2021 pełni rolę Dyrektora ds. Projektów Badawczych.

Tomasz Walczak

Dyrektor ds. technologii, Euros Energy

Dr inż., jest założycielem i wiceprezesem firmy Euros Energy. Specjalizuje się w obszarze efektywności energetycznej budownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów wentylacji z odzyskiem ciepła, pomp ciepła, systemów chłodniczych jak również systemów automatyki i sterowania. Ma także doświadczenie w obszarze badań i rozwoju. Pod jego nadzorem w okresie ostatnich 5 lat w Euros Energy przeprowadzono projekty B+R, które pozwoliły na wprowadzenie do produkcji szeregu innowacyjnych produktów (typoszeregu modułowych pomp ciepła dużej mocy EUROS GEO PRO do zastosowań przemysłowych, typoszeregu powietrznych pomp ciepła EUROS ATMO i gruntowych pomp ciepła EUROS GEO, kompaktowego ogrzewacza c.w.u. z pompą ciepła).

Magdalena Ruszniak

Dyrektorka ds. technicznych, Veolia Term

Absolwentka Wydziału Elektrycznego, kierunek Energetyka na Politechnice Warszawskiej.Ukończyła także Studia MBA University of Bradford oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu w WSPiZ oraz studia podyplomowe z prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini zarządu Veolii term wcześniej pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w PGE. Od maja 2020 roku była dyrektorką ds. projektów strategicznych w Veolii term, sprawując nadzór nad obszarem realizacji projektów technicznych w spółkach grupy, dekarbonizacją, budżetowaniem i planowaniem inwestycji oraz raportowaniem technicznym. Od 2013 roku jest również kierowniczką i wykładowczynią podyplomowych studiów MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Marcin Małek

Dyrektor Projektów Strategicznych Veolia Term

Dyrektor Projektów Strategicznych Veolia Term S. A., odpowiedzialny za nadzór i realizację strategii dekarbonizacji w Spółkach Grupy Veolia Term S.A. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie zawodowe, wieloletni kierownik projektów w energetyce. Absolwent wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, absolwent studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Współtwórca patentów związanych z niekatalityczną redukcją tlenków azotu w kotłach rusztowych.

Jacek Wiśniowski

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Ekonomista, przedsiębiorca, absolwent podyplomowych studiów Executive Master of Business Administration (MBA). Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Warm.-Mazur., Wicekoordynator Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, Wiceprezes Stowarzyszenia Szlaku Św. Warmii