decoration

Liderzy i eksperci

Jarosław Osiak  

Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekologii w Warszawie, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, transportu nisko i zero-emisyjnego, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Zarządu Fundacji Płońska Energia, która koordynuje pracę Płońskiego Klastra Energii. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu analiz, ekspertyz, strategii oraz dokumentów stanowiących prawo lokalne JST z zakresu transformacji energetycznej.  

Katarzyna Białkowska

Od 20 lat wspiera organizacje w zarządzaniu strategicznym, prowadzeniu projektów transformacyjnych, a także w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Pasjonatka zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze energetyki oraz dzielenia się wiedzą. Absolwentka Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej, CIMA a także programu Sustainable Development & Responsible Leadership organizowanego od kilkunastu lat przez Swedish Institute. Działa w obszarze start-upów, zwłaszcza w biznesach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Aneta Skubida

Członkini Green Dealers, projektantka, producentka i facylitatorka miejskich transformacji w stronę neutralności klimatycznej, rezyliencji i zrównoważonego rozwoju. Niezależna radna dzielnicy Wola m.st. Warszawy, założycielka i prezeska lokalnego stowarzyszenia Wola Mieszkańców, ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego. Jako managerka w EIT Climate-KIC kierowała pierwszymi w Polsce i jednymi z pierwszych w Europie transformacyjnymi projektami miast opartymi o innowacje systemowe. Jest współautorką pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej metodologii i narzędzia do pomiaru rezyliencji.

Jacek Janis

Prezes Zarządu Fundacji Przyjazna Energia. Zajmuje się doradztwem strategicznym w obszarze ciepłownictwa i OZE. Jest inicjatorem przedsięwzięć z zakresu transformacji energetycznej. Zapewnia wsparcie inżynieryjne, prawne i ekonomiczne w przygotowywaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie zrównoważonych projektów inwestycyjnych. Z wykształcenia inżynier energetyk oraz prawnik, swoją wiedzę uzupełniał na licznych studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. Wspiera samorządy w procesach planowania i wdrożenia projektów inwestycyjnych na rzecz neutralności klimatycznej,

dr inż. Maciej Sołtysik

Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz, a także adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Działa w obszarze doradztwa w sektorze elektroenergetycznym. Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią, International Association For Energy Economics. Ekspert przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Posiada doświadczenie pracy w spółkach sektora elektroenergetycznego na stanowiskach eksperckich i zarządczych. Wykonawca kilkudziesięciu ekspertyz, projektów dla samorządów i klastrów energii.

Aneta Hołownia

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energii, Urząd Miasta w Ełku. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2010 roku zawodowo związana jest z Ełkiem, gdzie koordynuje i nadzoruje prace w obszarze ochrony środowiska oraz zieleni miejskiej. Posiada tytuł Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz Inspektora drugiego stopnia w zakresie oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych placów zabaw. Uczestniczyła w licznych konsultacjach społecznych dotyczących m.in. zagospodarowania terenów miejskich.

Andrzej Łazęcki

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Urząd Miasta Krakowa. Odpowiada za planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej, gospodarkę odpadami oraz politykę miasta wobec zmian klimatu. Jest inicjatorem i liderem miejskich projektów dotyczących transformacji klimatycznej i adaptacji do zmian klimatu. Jako koordynator aktywnie uczestniczy w przekształcaniu w duchu Europejskiego Zielonego Ładu niemal milionowego miasta. Z wykształcenia inżynier środowiska z ponad 35-letnim doświadczeniem w projektowaniu inwestycyjnym, planowaniu energetycznym, efektywności energetycznej i planowaniu infrastruktury komunalnej.

Piotr Pałczyński

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy w Dopiewie. Zajmuje się m.in. ochroną powietrza oraz gospodarką niskoemisyjną. Wcześniej był Zastępcą Burmistrza Wągrowca. Uczestniczył w pracach Panelu Liderów Samorządowych w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej będącej organem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwestiach prowadzenia polityki gospodarczej w obrębie technologii nisko i zeroemisyjnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowe, w tym z zakresu działań na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego transportu.

Zobacz więcej