decoration

100 miast neutralnych dla klimatu – projekt Komisji Europejskiej

Forum Energii zachęca liderów i liderki polskich miast do wzięcia udziału w projekcie Komisji Europejskiej pt. „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”. Inicjatywa stanowi szansę na wdrożenie ambitnych strategii w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

Miasta odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i poprawie jakości życia mieszkańców. Zajmują one zaledwie 4% powierzchni UE, ale są domem dla 75% obywateli, i oczekuje się, że do 2050 r. będzie to już 85%. Na całym świecie miasta odpowiadają za ponad dwie trzecie zużycia energii i blisko 3/4 emisji CO2. To w miastach musi dokonać się niskoemisyjna rewolucja. Dlatego tak ważne jest, by także polskie miasta wzięły udział w projekcie Komisji Europejskiej i swoimi działaniami potwierdzały, że wdrażanie ambitnych zmian jest osiągalne.

Zadaniem  projektu KE „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030” jest mobilizacja władz lokalnych, mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, a także władz regionalnych i krajowych do osiągnięcia dwóch celów:

  1. Wsparcie 100 miast w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2030 r., a tym samym wspieranie miast dających przykład wdrażania progresywnych zmian w Europie,
  2. zagwarantowania, że miasta te będą działać jako ośrodki testowania różnych rozwiązań i innowacji, aby umożliwić wszystkim europejskim miastom pójście w ich ślady do 2050 r.

Wierzymy, że jest to ogromna szansa na realne wsparcie dla polskich miast na drodze do osiągnięcią neutralności klimatycznej. Właśnie dlatego samorządom, które zdecydują się na udział w projekcie zaoferujemy profesjonalną i nieodpłatną pomoc Forum Energii. 

Nasze wsparcie obejmować będzie zarówno pomoc w przygotowaniu wniosku, jak i realizacji zamierzeń konkursowych. Zachęcamy do udziału i zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu LeadAIR, Anitą Cieślicką, anita.cieslicka@forum-energii.eu .

Warunki projektu

W projekcie „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030” mogą uczestniczyć miasta mające co najmniej 50 000 mieszkańców. Neutralność klimatyczna powinna być osiągnięta na całym obszarze miasta, jednak w uzasadnionych przypadkach miasto może zaproponować wyłączenie jednej lub więcej dzielnic z terminu do 2030 r. Chociaż miasta deklarują ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2030, deklaracja ta nie jest wiążąca prawnie. Neutralność klimatyczna nie oznacza całkowitego zaprzestania emisji dwutlenku węgla, ale zerową emisję gazów cieplarnianych netto, czyli osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem gazów cieplarnianych z atmosfery.  Innymi słowy, jeżeli z powodów technologicznych lub finansowych nie da się całkowicie wyeliminować jakichś emisji, miasta będą mogły te emisje zniwelować za pomocą naturalnych lub technologicznych rozwiązań pochłaniania dwutlenku węgla lub poprzez zakup kompensacji węglowych („carbon credits”).

Korzyści

Udział w projekcie, to dla miast okazja przygotowania się do zmian klimatu i uniknięcia wyższych kosztów w przyszłości – szansa na wzrost innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej, powstawanie nowych miejsc pracy, niższe koszty utrzymania w przyszłości, wzrost wartości nieruchomości, lepszą jakość powietrzastabilniejszą infrastrukturę miejską, a także na bardziej zaangażowane społeczeństwo i mniejsze ubóstwo.

Komisja, poprzez platformę misji, zapewni niezbędną pomoc techniczną, regulacyjną i finansową, w tym wsparcie w opracowaniu planów inwestycyjnych, modeli innowacyjnego zarządzania miastem i angażowania obywateli. Miasta uczestniczące w projekcie będą mogły liczyć na dostęp do dodatkowego finansowania w ramach programów UE,  z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, krajowych banków prorozwojowych, oraz od inwestorów prywatnych. Każde miasto otrzyma pomoc w opracowaniu swojego indywidualnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Obszary

Osiągnięcia neutralności klimatycznej powinno dotyczyć redukcji emisji:

  • ze spalania paliw kopalnych w budynkach i obiektach, w tym  w budynkach mieszkalnych, handlowych,  przemysłowych, a także emisji z oświetlenia publicznego;
  • ze spalania paliw kopalnych w transporcie;
  • wynikających  z produkcji i  zużycia energii elektrycznej i lokalnego ogrzewania/chłodzenia;
  • wynikających z wytwarzania oraz przetwarzania/zarządzania/usuwania odpadów;
  • wynikających ze zmian w użytkowaniu gruntów, w tym w rolnictwie i leśnictwie;
  • z procesów chemicznych w przemyśle.

Transformacja tych sektorów będzie wspierana przez rozwój innowacyjności, zarządzanie partycypacyjne oraz zintegrowane planowanie.

Terminy

Proces naboru do misji zostanie rozpoczęty oficjalnym zaproszeniem do składania wniosków w drugiej połowie listopada, ale już teraz miasta mogę się rejestrować poprzez stronę: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration.

Po ogłoszeniu naboru na stronie: https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-available-2021-oct-29_en miasta będą miały co najmniej sześć miesięcy na przygotowanie wniosku.

Komisja przygotowała szczegółową informację o projekcie: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-mission-climate-neutral-cities-infokit.pdf
 

Zachęcamy miasta do udziału w projekcie! Chętni mogą liczyć na pomoc Forum Energii, które obejmować będzie zarówno pomoc w przygotowaniu wniosku, jak i realizacji zamierzeń konkursowych. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu LeadAIR, Anitą Cieślicką, anita.cieslicka@forum-energii.eu.